Skąd Klaryski od Wieczystej Adoracji?

Skąd Klaryski od Wieczystej Adoracji?

Nasz zakon to gałąź wielkiego drzewa franciszkańskiego, która wyrosła we Francji w XIX w. pod nazwą Franciszkanki Najświętszego Sakramentu (obecna nazwa to Klaryski od Wieczystej Adoracji). Za datę powstania przyjmuje się 8 XII 1854 roku, kiedy to tworząca się wspólnota rozpoczęła rekolekcje przed przyjęciem habitów zakonnych. Głównym inicjatorem był kapucyn o. Bonawentura Herlaut (1816-1887), a jego współpracowniczką w tym dziele Wiktoria Józefina Bouillevaux (1820-1871), która w zakonie przyjęła imię Marii od św. Klary.
To ich żarliwa miłość do Jezusa Eucharystycznego i odczucie, że niewdzięczność ludzka boleśnie rani Jego Serce, przyczyniła się do tego, że kształtujący się zakon ostatecznie przyjął jako główny cel adorację Najświętszego Sakramentu w duchu dziękczynienia. I tak jest do dnia dzisiejszego…

Troyes

Jak Klaryski od Wieczystej Adoracji trafiły do Polski ?

W 1866 r. do franciszkanek w Troyes (klasztor macierzysty) wstąpiła Polka Ludwika Nałęcz Morawska, która szukała swojego miejsca po 9 latach pobytu w zgromadzeniu sióstr felicjanek, po jego kasacie. We Francji przyjęła imię Maria od Krzyża. Zapragnęła ona przeszczepić zakon z adoracją na udręczone zaborami ziemie polskie, po tym jak usłyszała słowa biskupa Mermillod: „Klasztor, gdzie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest ciągle wystawiony i nieustającą cześć odbiera, jest dla miejsca, w którym się znajduje, owszem dla całego kraju, jakby gromochronem…”.
Bóg pobłogosławił pragnieniu siostry Marii od Krzyża, które sam w niej wzbudził i w 1871 r siedem Franciszkanek Najświętszego Sakramentu wyjechało z Francji dla utworzenia nowej fundacji. Z powodu niesprzyjających warunków siostry musiały kilkakrotnie zmieniać miejsce pobytu i ostatecznie osiadły we Lwowie w 1873 r. Tam dzięki ich staraniu został wybudowany klasztor i kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam też adorowały Jezusa Eucharystycznego do roku 1946.
Wtedy, dzieląc los wielu Polaków, musiały opuścić Lwów i szukać miejsca na ziemiach zachodnich. Wspólnota była liczna więc zdecydowano, że podzieli się na dwie grupy, jedna objęła klasztor w Kłodzku a druga w Ząbkowicach Śląskich, gdzie są do dziś.

Lwów
Menu